ОТНОСНО

Home / ОТНОСНО

Иновативна платформа за енергийно консултиране

ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ

Енергийна бедност

Енергийната бедност в общи линии представлява невъзможността на едно домакинство да осигури необходимото количество енергия, за да поддържа оптимална температура или да задоволи ежедневните си нужди от енергия.

Основната бариера, която пречи на промяна в настоящите навици е липсваща на информация и знания в тази област.

Цели на проекта

 • Да повиши осведомеността на Европейските граждани за нарастващия проблем с енергийната бедност.
 • Да предостави качествени обучителни практики, свързани с предизвикателствата и възможностите за намаляване на енергийната бедност, като идентифицира съществуващи практики и методи и надграждането им.
 • Да разработи висококачествен образователен подход, който да се занимава както с техническите, така и със социалните страни на проблема и да се подчертаят възможностите за предприемачество в областта на енергийното консултиране, което да помогне на безработните да идентифицират енергийното консултиране като възможност за намиране на нова работа.
 • Създаване на стабилна и компетентна международна мрежа от енергийни консултанти, работещи в енергийно бедните домакинства, където личното консултиране се оказва най-добрият начин за разпространение на информация и повишаване на нивото на знания. Ще бъде разработена програма за обучение, която ще позволи на потребителите да действат като енергийни съветници на енергийно бедните.
 • Насърчаване на създаването на мрежа от заинтересовани страни, ангажирани с обучението на гражданите относно енергийната бедност и енергийното консултиране.
 • Засилване на уменията и знанията на организациите, гражданското общество и други заинтересовани страни, които участват или се интересуват от обучителни програми свързани с енергийната бедност.
 • Разработване на 15 иновативни инструмента, които ще бъдат включени в обучителната платформа.

Целеви групи

 • Социални организации, интересуващи се или действащи за намаляване на енергийната бедност (социални услуги, защита на човешките права, дейности по опазване на околната среда).
 • Образователни институции за обучение на възрастни.
 • Общини.
 • Енергийни агенции.
 • Университети.
 • други заинтересовани страни, участващи в обучение на възрастни или енергийна бедност.

Очаквани резултати

 • Анализ и доклад за съществуващите методи обучителни практики за всяка една страна партньор относно енергийната бедност и нуждата от обучение.
 • Бази данни за заинтересованите страни във всяка страна партньор по проекта (например: социални организации, НПО, общини).
 • Обучителна програма за енергийната бедност.
 • Кратко обучително събитие за обмен на знания между партньорите в проекта, относно енергийната бедност и обучителната програма.
 • Иновативни обучителни материали (инструменти, методики, инициативи), дефинирани в обучителната програма.
 • Ръководство към обучителната програма – видео уроци за всеки инструмент, както и информационен уебинар.
 • Уебсайт по проекта, в който са поместени всички материали за обучителната програма.
 • Онлайн платформа (Фейсбук група или подобно), която позволява участието в дискусии и споделяне на добри практики между заинтересованите страни.
 • Събития за разпространение на информация за проекта и постигнатите резултати.
 • Брошура, съдържаща полезна информация за проекта, както и други информационни материали (лого, документи, презентация).
 • Видео за проекта, което да представя обучителната платформа за енергийна бедност, което ще бъде публикувано онлайн със субтитри за страните партньори по проекта.
 • 6 информационни бюлетина за резултатите по проекта.
 • E-кампания, за осигуряване на широко и ефективно разпространение на целите и резултатите на проекта.

Научете повече за резултатите от проекта: в секция Резултати