ПАРТНЬОРИ

Home / ПАРТНЬОРИ

Консорциумът по проекта IDEA се състои от следните партньорски организации:

Кипърски университет (UCY)

Кипърският университет (UCY) е официално основан през 1989 г. Университетът има пет факултета: приложни науки, икономика и мениджмънт, хуманитарни и социални науки и наскоро създадения инженерен факултет. Катедрата по компютърни науки, принадлежаща към Факултета по чисти и приложни науки, е една от най-активните катедри на университета. Отделът е много активен в областта на ИКТ технологиите, а също така е много активен в привличането на финансиране след присъединяването на Кипър към ЕС. Факултетът участва в над 150 проекта, финансирани от различни инициативи на Европейския съюз.

Кипърският университет участва в проекта IDEA Erasmus + чрез лабораторията за софтуерни технологии и интернет технологии (SEIT), която е неразделна част от катедрата по компютърни науки. SEIT фокусира своите изследователски дейности върху две важни области на информационните технологии, а именно софтуерното инженерство и интернет технологиите.

За контакти:
Address: Department of Computer Science, University of Cyprus, 1 University Avenue, P.O.Box 20537, CY-2109,  Nicosia, CYPRUS
Website: www.cs.ucy.ac.cy/seit
Contact person: George A. Papadopoulos (Lab Director)
Tel.: +357 22892693
Email: george AT cs.ucy.ac.cy

Асоциация за устойчиво развитие (DOOR)

DOOR е социална организация от експерти, посветени на насърчаването на устойчивото енергийно развитие, основана през 2003 г. в Загреб, Хърватия. DOOR успешно реализира повече от 100 проекта с цели, вариращи от смекчаването на изменението на климата, насърчаване на участието на гражданите в разработването на устойчива енергийна политика, подобряване на образованието относно възобновяемите енергийни източници и намаляване на енергийната бедност. DOOR има богат опит в провеждането на междусекторни и международни проучвания, както и в работата по застъпничество, и е автор и съавтор на многобройни научни изследвания с цел повишаване на осведомеността по конкретни социални или екологични въпроси.

За контакти:
Lička 33
HR – 10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441       
fax: +385 (0) 1 4655 443
Email: info@door.hr

Енергийна агенция - Пловдив (EAP)

Енергийна агенция – Пловдив е първата енергийна агенция в България, създадена по програма SAVE II на Европейската комисия. Основните дейности на ЕАП са в сферата на енергийната ефективност и чистите технологии, както и разработването на енергийни проекти свързани с:

 • Устойчиви енергийни общности,
 • Енергийна ефективност в сгради и предприятия,
 • Устойчив транспорт и мобилност,
 • Енергийно образование за общини и граждани,
 • разработване и адаптиране на образователни материали за ученици и учители,
 • Образователни и информационни кампании,
 • Практики за еко-енергийни знания и умения към обучителните материали и планове.

Основните цели на ЕАП са:

 • Да насърчава енергийна ефективност на местно и регионално ниво,
 • Предоставяне на цялостна информация за ЕЕ и ВЕИ , образование, застъпничество и лобиране,
 • Повишаване на обществената информираност за връзката между енергийната ефективност и опазването на климата,
 • Промотиране на програми, инициативи и инвестиции за устойчиво енергийно развитие, включително и ВЕИ,
 • Идентифициране и реализиране на демонстрационни ЕЕ и ВЕИ проекти,
 • Насърчаване на международно сътрудничество с акцент върху финансирането и пазарната реализация
 • Да се засили участието на България в процеса на европейска интеграция.

Енергийна агенция – Пловдив
бул. Руски 139, ет. 3, Пловдив 4000, България
Телефон: +359 32 625 754,
Факс: +359 32 625 754
Имейл: daniela.kostova@eap-save.eu
Уебсайт: www.eap-save.eu

Асоциация за устойчиво развитие (FOCUS)

Асоциация за устойчиво развитие Фокус е независима, неправителствена и нестопанска организация. Мисията ѝ е да стимулира решения за екологично и социално отговорен живот чрез образование, повишаване на осведомеността и съвместно оформяне на политики. Асоциация FOCUS е с голям опит в международното сътрудничество, координира проекти по Интелигентна Европа (напр. REACH, насочен към енергийната бедност). Организацията фокусира работата си върху въпросите на климата, енергията, мобилността, социалната отговорност и енергопотреблението. В рамките на тези въпроси FOCUS организира събития, провежда кампании и практически ориентирани проекти, повишава информираността, наблюдава, анализира и участва в процесите на вземане на решения, сътрудничи с различни заинтересовани страни и работи с медиите. Работата се осъществява на местно, национално и европейско равнище.

За контакти:
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Address: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana
Website: http://focus.si/
Contact person: dr. Tomislav Tkalec
Tel: +38615154080
E-mail: tomi@focus.si