IDEA Multiplier Event – Bulgaria

Home / IDEA Multiplier Event – Bulgaria

Home

Енергийна Агенция – Пловдив отправя покана за участие към заинтересовани страни и организации в кръгла маса и експертна дискусия за относно необходимостта от нови политики и инструменти за справяне с енергийната бедност в България и представяне на иновативна обучителна платформа по темата.

На събитието ще бъде представена Иновативна обучителна платформа, разработена по проект IDEA, чиито основни цели са да повиши знанията на всички заинтересовани страни, в т.ч. институции, неправителствени и социални организации, граждани, обучителни организации и др., относно нарастващия проблем с енергийната бедност като предостави обучителни материали и инструменти за укрепване уменията и компетенциите в областта на енергийното консултиране.

Също така на събитието ще бъде проведена дискусия относно необходимостта от нови политики и инструменти за справяне с енергийната бедност в България.

Кръглата маса и експертна дискусия ще се състои на 30 октомври 2019 г. /сряда/ от 13 до 17.00 ч. в Дом на Европа, ул. Георги С. Раковски 124, гр. София. Моля, потвърдете участието на представител на Вашата организация в дискусията до 25 октомври 2019 г. на е-mail: daniela.kostova@eap-save.eu или телефон: 032 / 625 755. Лице за контакт: Даниела Костова.

Information

What is IDEA Project

IDEA (Innovative Direction in Energy Advising):
AN ENERGY AWARENESS EDUCATIONAL PLATFORM TO DECREASE ENERGY POVERTY


Енергийна бедност

Енергийната бедност в общи линии представлява невъзможността на едно домакинство да осигури необходимото количество енергия, за да поддържа оптимална температура или да задоволи ежедневните си нужди от енергия.

Основната бариера, която пречи на промяна в настоящите навици е липсваща на информация и знания в тази област.

Цели на проекта

  • Да повиши осведомеността на Европейските граждани за нарастващия проблем с енергийната бедност.
  • Да предостави качествени обучителни практики, свързани с предизвикателствата и възможностите за намаляване на енергийната бедност, като идентифицира съществуващи практики и методи и надграждането им.
  • Да разработи висококачествен образователен подход, който да се занимава както с техническите, така и със социалните страни на проблема и да се подчертаят възможностите за предприемачество в областта на енергийното консултиране, което да помогне на безработните да идентифицират енергийното консултиране като възможност за намиране на нова работа.
  • Създаване на стабилна и компетентна международна мрежа от енергийни консултанти, работещи в енергийно бедните домакинства, където личното консултиране се оказва най-добрият начин за разпространение на информация и повишаване на нивото на знания. Ще бъде разработена програма за обучение, която ще позволи на потребителите да действат като енергийни съветници на енергийно бедните.
  • Насърчаване на създаването на мрежа от заинтересовани страни, ангажирани с обучението на гражданите относно енергийната бедност и енергийното консултиране.
  • Засилване на уменията и знанията на организациите, гражданското общество и други заинтересовани страни, които участват или се интересуват от обучителни програми свързани с енергийната бедност.
  • Разработване на 15 иновативни инструмента, които ще бъдат включени в обучителната платформа.

Register!


Schedule

Contact

Photos

Coming soon…